Leveringsvoorwaarden

Art. 1. Algemeen

1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Cadé B.V. en op de overeenkomsten die zij sluit met afnemers. Door het geven van een opdracht wordt onze afnemer geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden in te stemmen.

1.2.

Eventuele voorwaarden waarnaar door onze afnemer wordt verwezen, binden ons slechts indien ze uitdrukkelijk schriftelijk door ons werden aanvaard.

Art. 2. Aanbiedingen

2.1.
Alle aanbiedingen van Cadé B.V., in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en eerst voor ons bindend, nadat Cadé B.V. een order van de afnemer schriftelijk heeft aanvaard, tenzij zulks schriftelijk anders wordt medegedeeld in de offerte aan de afnemer. Eerder gedane aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen tenzij anders overeengekomen.

Art. 3. Prijs

3.1.
De verkoopprijs is altijd exclusief BTW en wordt berekend voor levering vanaf magazijn en gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, kosten, vrachten etc.

3.2.
Bij een verzending met een factuurwaarde van minder dan € 100, = , exclusief BTW, komen de vrachtkosten of portokosten voor rekening van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen.

3.3.
Bij orders kleiner dan € 50, = , exclusief BTW, wordt  € 4,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Art. 4. Betaling

4.1.
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Cadé B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op.

4.2.
Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. Ingeval van intreden van dit verzuim bij onze afnemer, is Cadé B.V. gerechtigd om zonder nadere aankondiging alle verdere leveringen op te schorten en maatregelen ter incasso te ondernemen. De afnemer is dan aansprakelijk voor alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, met een minimum van 15% van de hoofdsom

4.3.
De afnemer is slechts dan gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten indien hij, na een schriftelijke reclamering zoals bedoeld in art. 7, binnen 1 maand na een definitieve afwijzing der reclame door Cadé B.V., het geschil in rechte aanhangig maakt.

In alle overige gevallen laat het indienen van de reclame, de verplichting tot betaling onverlet.

Art. 5. Levering en verzending

5.1.
De opgaven van Cadé B.V. van leveringstermijnen in de aanbiedingen, aanvaardingen of overeenkomsten worden naar beste geweten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

5.2.
In geval van overschrijding van dergelijke termijnen heeft Cadé B.V. het recht om alsnog binnen een termijn van 4 weken haar verplichting jegens de afnemer na te komen.

Deze nadere termijn wordt geacht te zijn ingegaan op de dag dat de schriftelijke ingebrekestelling van de afnemer ten kantore van Cadé B.V. wordt ontvangen.

5.3.
Ingeval van excessieve overschrijding van leveringstermijnen zal Cadé B.V., zodra zulks voorzienbaar is, dit mededelen aan de afnemer en met haar in overleg treden.

5.4.
Behoudens afwijkende overeenkomst draagt de afnemer het risico voor de gekochte goederen zodra deze de magazijnen van Cadé B.V. hebben verlaten, ook al is de eigendom nog niet overgedragen en ongeacht afspraken tussen partijen omtrent de kosten van vervoer en assurantie.

Ongeacht de oorzaak van teniet- of achteruitgang van zaken blijft de afnemer de koopsom verschuldigd.

Het zelfde geldt ingeval van weigering tot in ontvangst nemen van zaken die als dan voor rekening en risico van de afnemer door Cadé B.V. worden op geslagen.

Art. 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.
Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Cadé B.V. totdat de afnemer zijn krachtens enige overeenkomst ontstane verplichting tot betaling jegens Cadé B.V. geheel heeft voldaan.

De afnemer is niet gerechtigd enige onbetaald gebleven goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords tegenover derden te laten dienen.

Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer gehouden de nog niet doorverkochte  goederen op het eerste verzoek van Cadé B.V. aan haar ter beschikking te stellen. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer voorts verplicht Cadé B.V. schriftelijk te informeren omtrent gedane doorverkoop en is de afnemer tevens verplicht  om alsdan medewerking te verlenen aan de overdracht van zijn rechten uit hoofde van deze (door)verkoop overeenkomsten, waarbij de afnemer zijn vorderingen uit dien hoofde aan Cadé B.V. zal overdragen.

Art. 7. Overmacht

7.1.
Voor het geval Cadé B.V. wegens een aan haar niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is de uitvoering van de overeenkomst na te komen, zijn partijen gerechtigd de uitvoering van deze overeenkomst tot nader onderling overleg op te schorten, alvorens de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

7.2
Onder een aan Cadé B.V. niet toe te rekenen tekortkoming wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid, ten gevolge waarvan de normale uitoefening van de overeenkomst redelijkerwijs  niet langer door de afnemer kan worden gevorderd. Derhalve zijn aan Cadé B.V. onder meer niet toerekenbaar:  tekortkomingen van haar toeleverancier(s), brand, stakingen, machinedefecten alsook overheidsmaatregelen van enige regering ten gevolge waarvan, direct of indirect, de uitvoering van de overeenkomst in ernstige mate werd beïnvloed.

Art. 8. Reclame

8.1.
Reclames betreffende uiterlijk zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na de in ontvangstneming door afnemer schriftelijk bij Cadé B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer de geleverde zaken geacht wordt te hebben aanvaard en goedgekeurd.

8.2.
Behoudens uitdrukkelijke garantie van Cadé B.V. is geen reclame mogelijk wegens geringe, in de branche gebruikelijke of aanvaardbare , dan wel technisch  niet te vermijden afwijking en in kleur, maat, getal, gewicht of afwerking.

Door Cadé B.V. getoonde en verstrekte monsters of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt zonder dat de geleverde zaken daaraan identiek behoeven te zijn.

8.3
In geval van een door Cadé B.V. geaccepteerde reclame staat de afnemer toe dat Cadé B.V. andermaal overeenkomstig de overeenkomst zal leveren.

Art. 9. Garantie/aansprakelijkheid

9.1
Cadé B.V. garandeert de door haar geleverde zaken slechts voor zover ook deze door haar fabrikant en/of leveranciers wordt gegarandeerd.

Cadé B.V. is slechts aansprakelijk voor schaden aan de zijde van afnemer of derden voor zover deze door haar assuradeur uit hoofde van bedrijfs- en/of product aansprakelijkheidsverzekeringen worden gedekt.

Behoudens grove opzet dan wel grove nalatigheid is Cadé B.V. nimmer aansprakelijk tot enige andere vergoeding van schaden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is overeengekomen en met name ook niet gehouden tot het vergoeden van schaden wegens winstderving zijdens de afnemer als ook schaden van derden.

Art. 10. Intellectuele eigendom en auteursrechten

10.1.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Cadé B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Cadé B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2.
Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3.
De in het kader van de overeenkomst eventueel door Cadé B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Cadé B.V., ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

10.4.
Alle door Cadé B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Cadé B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

10.5.
Cadé B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Art. 11 Toepasselijkheid Recht/Geschillen

11.1.
Op de door Cadé B.V. van de toepassing van deze voorwaarden af te sluiten en gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

11.2
Alle geschillen tussen ons en onze afnemer zullen worden beslecht door de in de plaats van vestiging van Cadé B.V. bevoegde rechter.